بعضی ها بزرگ زاده می شوند

بعضی ها بزرگی را بدست می آورند

بعضی ها بزرگی را به ارث می برند

بزرگی من از چه جنسيه ؟

بزرگی من چقدره؟