گاهی وقتا آدمها فواید کاری را که برای معشوقشان انجام می دهند نمی دانند،این عشق ورزی را عشق ورزی ناآگاهانه یا جاهلانه می نامند یا عشق ورزی که از روی تجارت برای دریافت پاداشی یا دور شدن از عذابی از طرف معشوق حتی محبت متقابل انجام می شود
در مرحله بالاتر ، آدمها فواید کا را می دانند و آگاهند ، اما این کار را نه به خاطر فایده ای که برایشان دارد بلکه با تمام وجود به خاطر معشوق انجام می دهند ، به این عشق ورزی ، عشق ورزی مخلصانه می گویند. که نوع صحیع عشق ورزی است و البته با دریافت پاداش هم منافاتی ندارد و در دین هم به همین معنا به کار می رود (جائیکه علم و عشق به هم می آمیزد نه آنکه جدا از هم بیافتد)