اي کاش خداوند مثل بسياري از حرفهايم را که نمي شنود آنشب هم آه من را نمي شنيد ، آن شبي که شاد بزرگترين اشتباه زندگيم را کردم

  اي کاش آنروز  وقتي که در خانه ات را بي ادابانه مي کوبيدم در خانه نبودي و جوابم نمي گفتي،
و امروز آواره ويرانه خويشتن خويش نبودم ، امروز که سه سال مي شود  مزار تو را ترک گفتم تا گور خود را بکنم