مي دونم از گلوت پايين نميره
اما اينم ميدونم اگه مامانت نبود اعتصاب غذا مي کردي
مي خواي ذره ذره خودتو  آب کني
 خيال داري خودتو بکشي ، داري از خودت انتقام مي گيري
؟يه انتقام بي سرو صدا و کم زجر ،مگه نه
هر روز چند بار به خودت ميگي : غلط کردم
خودم کردم که لعنت بر خودم باد
خود کرده را تدبير نيست؟
اي ديوونه ، مثلا خودتو مي زني به فراموشي