اللهم ربنا اتنا عشق
این جمله را  شنیده ای
فکر نمی کنم هیچ وقت مناسب تر از شب تاجگذاری تو باشد.
تو
آری تو تنها زنده ای
ای کاش باور داشتم آنقدر نزدیکی که می توانستم به دست بوسیت درجشن این هزاره ات بیایم. 

..........................
همه موجودات دلیل خلقت آدم
اکثر آدم ها دلیل خلقت ، رشد و تکامل اندکی دیگر با هر وسیله مثل خدمت.