شنيدم که داد مي زد :
انرژي هسته اي ...200 تومن بسته اي

و بادام زميني مي فروخت