بهم گفت :اگه  بخوان بزرگترین آرزوتو بر آورده کنن ، چه آرزویی می کنی؟
سکوت کردم.
امسال حتی به اصل آرزو داشتن هم شک کرده ام.و اینکه داشتن چه آرزویی درسته.
چه برسه به اینکه آرزویی داشته باشم!
شاید هم از یه سری آرزوی تکراری کردن خسته شده ام .نمی دانم.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

حسین مظهره عشقه.
عشق در حین ظاهر شادش ، محتوای غمناکی داره.
عشق در حین ظاهر غمناکش  ، محتوای شادی داره
اونوقت این چه ربطی به نوروز داره!