دو سال پيش وقتی از اون پايين بهت نگاه می کردم ، يکی از برنامه های آينده ام را گذاشتم ، آشنايی با تو .

تو و دنيای تو.که فکر می کردم پر از آدم ها و ماجراهاست.

تجربه ای که شايد ديگر هيچ جای زندگيم جای آن نباشد.

و امروز دو سال گذشته و  من اينجايم. اما نه آشنا با تو.

همانقدر غريبه که دو سال پيش بودم.

با اين تفاوت که فکر می کنم  دنيای تو خالی از آدم ها و ماجراهاست.

تو چقدر تنهايی !