زاهد آن نيست که مالک چيزي نباشد ، بلکه زاهد آنست که چيزي مالک او نگردد و او برده و مملوک چيزي نشود.