سفر برايم هيچ چيز جز دلتنگی ندارد.

اما زندگی به من آموخت:

برای بهتر ديدن عظمت و شکوه هر چيز بايد قدری از ان دور شد.