اين واسه اينه که خوشحالم چند تا کار جديد ياد گرفتم.