امروز تو یه تصویر بچه ای را دیدم که روی دیوار خونه شون با گچ عکس یه خورشید و کشیده بود که از پنجره به داخل  می تابید

 بچه خیره شده بو به خورشید گچی
یعنی چی داشت به خودش می گفت ؟
از اینکه تونسته بود خیره بشه به انوار خوشحال بود؟
از اینکه خورشیدش گچی بود و دیوارشون هیچ پنجره ای نداشت غمگین بود ؟
داشت از دیدن نقاشی قشنگی که کشیده بودا حساس لذت می کرد؟
از اینکه به دیوار خونشون یه پنجره هدیه داده بود  افتخار می کرد ؟
یا تو فکر این بود اگه مامانش از راه برسه چه عکس العملی نشون می ده ؟ دعواش می کنه یا تشویق؟