کاری نکنیم که مجبور شیم عذر خواهی کنیم.اینو به یه بچه می گفت.