توی ماشین نشسته ام ، باد به صورتم می خورد و آفتاب
 حوس یه مسافرت از اونائئ  کردم که بدون هيچ دلتنگی يا نگرانی اي، یه راست یه جاده خشک و می گیری و جلو می ری به این امید که به یه سرزمین سبز برسی!