عارفي را پرسيدند:بدين درآمده اي  چه آورده اي ؟ گفت :گدايي که بر در خانه سلطان آيد از او نمي پرسند چه آورده اي ؟! بلکه مي گويند :اي گداي بينوا چه مي خواهي ؟