من با هر کی که باهاش مشکل دارما باهاش احساس شادی نمی کنم .نمی دونم اين کجاش قابل فهم نيست يا عجيبه؟؟!!