اينو قبلا نوشته ام؟؟؟؟؟؟؟

داشتم فراموشت می کردم    اما باز دوباره ديدمت تو غم ها غوطه ور شدم چرا

داشتم فراموشت می کردم    اما تا صدات رسيد به گوش من شکستم بی صدا چرا

داشتی می رفتی از خيال من ،خزونی بود بهار من    ديدم تو رو خزونم جون گرفت

قلب سرد و ساکتم دوباره با نگاه گرم و بی ريا و عاشقت زبون گرفت

چرا دوباره اومدی صدا رو جون دادی گل بهارو زخم دل دوباره تازه شد

شوق نگاه خستمو دوباره دوختی آخر ستاره حسرتم بی اندازه شد

يا راحتم کن و واسه هميشه اين دل و بکن زريشه از خيال سرد من برو

يا باغبون شو و بهار و باز نشون بده گلا رو تو وجود خسته ام برو(نه اينو حق نداری)