و او هيچ چيز را تکدي نکرد جز عشق

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 ميگن تا قبل از 24 سالگي ، آدم همش فکر مي کنه روزهاي قشنگ و روشن تو آينده است اما بعد از 24 سالگي ، مي بينه هر چي بوده  اگه می خواسته باشه تا حالا بوده ، و بعد از 24 سالگي قرار نيست معجزه اي اتفاق بيوفته و يا وضع بهتر بشه.شما که بزرگترين بگين ، آره اينجوريه؟

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ترس و حمله هم خانواده اند

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

يه اسم ، متجلی کننده آخر  شرافت و انسانيت ...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

من بی تو هم می توانم به تمام آرزوهايم برسم ، من براحتی تو رو فراموش می کنم ، من بی تو هم خوشبختم....... يه روزی دروغه ، اما يه روزی هم می تونه راست باشه