قبل از حادثه:

وقتی ميگه برو ولی زود برگرد ،ببين چقدر غريبه که داره اينو ازم ميخواد

بعد از حادثه:

وقتی ميگه برو ولی زود برگرد، يعنی نرو،آه.... بيشتر از چيزی که فکر می کردم غريب بود