وقتی تو نيستی هر مساله کوچک آزاردهنده ای يه مشکل بزرگ به نظر ميرسه ، وقتی بيايی می دونم همه چی يادم ميره ، اونقد که حرفی واسه گفتن نمی مونه!

.................................................

شايد سال ديگه اين موقع اينجا نباشم ، شايد امسال ، سال آخر باشه .ميدونم دلم می خواد باشم  اما اينکه چه جوری باشم  مهمه پس شايد کلمه درستيه .

................................................

اگه آب نباشه می ميرم ، اگه آب هم باشه می ميرم....

...............................................

آدم ها به چيزهايی که بهشون عادت کردند عشق می ورزند،

آدم ها به عشق های خود عادت می کنند.

...............................................

کودکی ، انس، جدائی ، گريه ........باهاشون جمله بسازين.