از همه مردم نمیشه توقع داشت که با شعور باشن.

از همه مردم نمیشه توقع داشت که با عاطفه باشن.

--------------------------------------------------------------------------------------------

چرا معمولا اقلیت  .... بر اکثریت ..... حکمرانی می کنند؟

خودتون جای نقطه چین ها صفت بگذارین!

--------------------------------------------------------------------------------------------

کاستی های تو به عنوان پسر ، ناتوانی های من است به عنوان پدر!