مشکی چه وقتایی رنگ عشقه؟

وقتی بیرق سیاه می زنی !

وقتی لباس سیاه می پوشی !

وقتی چادر مشکی به سر داری !

وقتی شب زنده داری می کنی !

ديگه چی شما بگين؟