پشت اندوه چشمای تو فقط خودم و می بينم.تو حتی به خودت فرصت ندادی شادی گذشته ات باشم.ای کاش ... اين کارهايی که خمير مايه اش محبته قبلا می کردی .. ای کاش...اما خيلی دير شده! و نمی دونم تو کی می خوای باور کنی که همه چی از دست رفته.بيدار شو!