نگراني ها دو دسته هستن :

 نگراني هاي ذهني که از عقل نشات مي گيرن

 و نگراني هاي قلبي که سرچشمه از دل دارن.

وقتي کسي تو دنياي تو نباشه آيا همه چي تموم ميشه؟