مامانم هميشه تاکيد مي کرد فيلم هايي که توش کشت و کشتار داره نبينيم .هم به خاطر ترس و حشتش و هم اثر بر قلب و روح.مي گفت آدمو قصي القلب مي کنن.

فيلم هاي سکس هم همينطور.شايد  به اين خاطر که هر چي آدم ديرتر به دنياي جنسي وارد شه از يه سري آلودگي ها و خطرات بدوره.

اينها چيز هايي بود که وقتي دستان کوچک شاگردم را که فقط زخم کوچکي برداشته بود مي شستم و او از درد فرياد مي کشيد، به ذهنم هجوم مي آورد.  .. .....

واقعا  که ما کمي بزرگترا چقدر راحت پاي تلوزيون مي نشينيم و جنايت هاي وحشتناک و مي بينيم.شايد به خودمون گفتيم، اينا همش فيلمه!