تنها چيزي که در اين تجربه کاري مي بينم ، آماده شدن براي وارد شدن به محيطي فقيرتر است نسبت به آنچه که الان در آن هستم.در هر حال اوضاع خيلي بدتر از اين مي توانست باشد