آدم های کم هوشتر منو  خسته می کنند.آدم های باهوشتر منو آزار میدن.چه باید کرد؟