مهم اینه که من چی می گم.

مهم نیست ارسطو چی میگه.

درون همه ما فیلسوف کوچکی است که باید او را رشد و پرورش دهیم.ما وبلاگی ها یه جورایی این کارو شروع کردیم
عقاید در رابطه ما با جهان ، دیگران و تجربه هایمان تغییر می کند