همه چیزای قشنگ و سالمی که دارم را از مادرم دارم وقتی چه با دقت و دلسوزانه از من مراقبت می نمود و در هر برهه زمانی مخصوص آن دوره با نگرانی این امانت را رشد و پرورش می داد  و هر چه که آن را زشت و نا سالم کرده ام از تن و روح مربوط به از وقتی می شود که نگهداری از آنها به خودم سپرده شد و من چه جاهلانه و بی توجه آنها را از دست دادم