وقتی کم سن تر بودم و توی اتوبوس یه جا برای نشستن خالی می شد و خانمی با حجاب مانتو روسری ، بهم می گفت :
عزیزم ، تو چادر سرته سختته ،بشین ، دلم می خواست خفش کنم ، انگار دوست نداشتم دلش واسم بسوزه .
ولی حالا ، فقط یه لبخند می زنمو تشکر می کنم.
تصور می کنم "آخی ! این بنده خدا وقتی چادر سرش می کنه چه قدر عذاب می کشه ، لابد پونصد بار چادر از سرش لیز می خوره ، شونصد بار هم وسایلش از دستش میوفته ، مثل من وقتی که 8-9 ساله بودم
حالا تحمل گرماش بماند ، تا کردنشو که دیگه نگو....به خاطر همین میگه شما سختته... ...می خواد لطف کنه......ولی من که ...