عيد غدير هم رسيد ، آخرين فرصت هم از دست رفت. تا چند روز ديگه يه محرم ديگه از راه ميرسه ؟ امسال چندمين محرم ميشه ، هان ؟ نمي دونم .يعني امسال چه جوريه ؟ شايد تنها فرقش اين باشه که دور و اطرافم يه سري بچه محصل هستن.دلم می خواد بدونم توی  اين محله ها دسته های عزاداريشون چه شکليه.مطمئنم حال و هوای قشنگی داره.راستی نذری که داشتم....