کوچکتره :تو وقتي اندازه الان من بودي يه چيزي به من ياد دادي ، گفتي :آدم بايد تو اين دوره زمونه مرد باشه تا بتونه دووم بياره.....
حالا من الان که تو سن اون زمان تو هستم به تو ميگم : نه آقاجون آدم بايد گرگ باشه نه مرد!
فکرشو بکن من چند سال زودتر از تو به اين نتيجه رسيدم.از اين مي ترسم بچه من وقتي تازه زبون باز کرده باشه به يه نتيجه اي برسه که منو شگفت زده کنه!

...........................................................................................................
زندگي حس غريبي است که يک مرغ مهاجر دارد...!

...........................................................................................................

سلام به عطارد از خيلي پيش ترها وجود تو را حس کرده ام مدار تو چقدر به مدار سياره من ، _ مسافر کوچولو _ نزديکه؟