همه ما مسوولیم ، مسوولیم که شعار دهیم و همدیگرو متهم کنیم

خیلی از ما پست اجرایی داریم اما کار اجرایی نمی کنیم