يه قطر چای که بيوفته روی يه شيشه عينک ُ بلافاصله با يه دستمال لطيف  پاکش می کنی.

اگه بريزه روی لباست ُ می ذاری وقتی رفتی خونه با اب و پودر و چنگ زدن بشوريش .

و اگه روی فرش بريزه ُ می ذاری واسه سر سال که با بيل بيوفتی به جونش.

اين قطه همون قطره است مگه نه؟!

خدا هم فکر می کنی همينطوری عمل می کنه ؟ آلودگی آدمای خوبو  بلافاصله با يه حال گيری ظريف پاک می کنه و بعضی ها رو هم ولشون می کنه تا يه موقعی مث سر سال خودمون حسابی حالشونو جا بياره