اگه می خوای کسی باشي، ياد بگير که شفا بخش باشی.......