فقط آدم های ضعيف نيستن که تو شرايط بسيار مطلوب نمی تونن دووم بيارن.آدم های قوی هم در شرايط نا مطلوب از پا در ميان.