هديه من به شما به مناسبت ماه ذيحجه ، قسمتي از خاطراتم از سفر مدينه و مکه در تابستان 1384به لينک مسافر سر بزنين