خزونم داره مي ره       نمونده برگي رو درختا
من هنوز منتظرم          توي جاده تک و تنها
ديگه بارون نمي باره     توي جاده پر برفه
به خداي آسمونا          عشقت از يادم نرفته
مي خوام اينجا باشم      زير باد و برف و بارون
نيايي با خاطراتت         سر مي ذارم به بيابون