غم چشمان پنهان کردنی نیست ،حتی او هم که خواست برود گفت : الهی خوشحال و خوشبخت شی