.........کمتر از يه ساعته که از هم جدا شديم اما دلم تنگ شده برات لعنتي!......
 هم جاي تو رو کنارم خالي مي ذارم هم اينکه جات هر جا که هستم خاليه.........