خودآگاه و ناخودآگاه رهاش کردم ، حل شد .و به عنوان يه مساله ذهنی تمام شد.