اينو يه دوست به اسم مزاحم هميشگی فرستاده :

من فکر ميکنم اينکه کسی جرات ميکنه به گاو دست بزنه! از گاوی خود گاو است .... پس ما گاو نباشيم. در ضمن شايد کار گاوی کرديم که جرات دست زدمن به ما پيدا شده(!)