يکی از پسرای کلاسمون امروز شيرينی متاهل شدنش را به طرز بسيار ضربتی و بدون پيش زمينه ای اورد .

 هنوز باورش برام سخته! ....ولی واسه اون چطور!....تازه بهم ميگه ان شاالله شيرينی شما را هم به زودی می خوريم....

 يه حس همدردی بود يه جور  احساس تاسف ؟؟؟؟؟؟؟

يا  به خاطر  جوی که من ايجاد کردم ، خيال کرده واقعا خبريه؟؟؟؟

يا می خواست به شوخی بهم بفهمونه که مردم می بينند ؟؟؟؟؟