لبهای تشنه من هم مانند لبهای عطش دار تو تب کرده است.

چشمانم در چشمان تو الهه ای را می بيند.

و وجودم دستان جستجوگرت را حس می کند.

اما چه کنم که در مذهب نوشته اند :مشترک مورد نظر در دسترس نبايد باشد