قصه های من خیلی زودتر از مال تو شروع شد ، اما همه نا تموم موند. خدا لااقل عاقبت قصه تو رو بخیر کنه.