یه دوستی گفت اول و آخر کار خانوما شستن و رفتن و پختن و ایناست .

یه سوال ونوقت کار آقایون چیه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟//لابد خوردن و خوابیدن و ریختن و پاشیدن و……….

تو اين دوره زمونه که نون آور که  نيستن هيچ چی.........نون خور و نون بر هستن

باز هم صد رحمت به خودمون  آدم تر زندگی می کنیم

چرا از نظر بعضیا هر چی که ازش سر در نمیارن ، مشکوکه؟؟؟؟؟؟؟؟؟