خودش می دونه که دلم پر زده واسه یه چهار سال دیگه ، اما مشکل تضمینی است که این بار ندا رم