دلم می خواد برات یه سورپریز داشته باشم اما می ترسم نامردی کنی و منو جا بذاری و تنها خوری کنی