دستان تو سرد بود اما حس قشنگی که باید به من می داد ، داد (شاید هم نباید می داد ، آخه هر قشنگی ای خوبی نمی آفریند)