خدایا کاری نکن زندگی جدیدی که می خوام شروع کنم از سر ناچاری ، همراه خستگی و با بی تفاوتی و بدون اشتياق باشه